tirsdag 13. mai 2014

Nytt fra menighetsrådet

Nytt fra  menighetsrådet mai 2014


·      p. Michael blir kapellan i Porsgrunn fra 1. september.
·      4500 medlemmer pr.1.5
·      Innvielse av kirken: Aktuelle tidspunkt er oktober, november 2014, januar eller august 2015. Det er stemning for august 2015


Menighetsrådet har fått brev fra en av menighetens medlemmer, som mener det er for mye latin i søndagsmessene. Vi har diskutert saken, og som blant menighetens medlemmer for øvrig er det delte meninger om dette også i menighetsrådet. P. Frode skal se nærmere på dette, i samarbeid med organisten, og passe på at det blir en god balanse mellom norsk og latin. Det er ikke aktuelt å fjerne all latin, da dette også er en viktig del av Kirkens tradisjon. Vedkommende etterlyste også offentliggjøring av menighetsrådets referater, ved oppheng, trykking i menighetsblad og/eller utsending på mail til menighetens medlemmer. Menighetsrådet har tidligere vedtatt at referatene ikke skal offentliggjøres, men at det skrives og henges opp/legges ut på blogg et sammendrag etter hvert møte. Dette bl.a. fordi det drøftes en del personalsaker på møtene. Brevskriveren vil få skriftlig svar fra menighetsrådets leder.


 Alter, akustikk, stoler til koret, kneleputer,vedlikehold
·      Alter: menighetsrådet går inn for å kjøpe antemensaler fra Luzar i England. Ett sett med antemensale, lesepultklede, klede til messebokstativet, en messehagel kr: 20 000. Ett sett i hver av de liturgiske farger kommer altså totalt på  80 000 til sammen.  
·      Akustikk: vi har hatt besøk av akustiker. og venter på hans rapport. Allerede er det klart at vi må gjøre noe med platene i himlingen, og med rekkverket på galleriene.
·      Stoler til koret: de er bestilt, men ennå ikke ankommet.
·      Kneleputer til benkene: det er bestilt 300, de koster 50-60 pr stk. En eldre damer har donert 10 000 til dette, så vi får bare ca 800 i utgifter. Putene sys på dugnad av en dame i menigheten.
·      Vedlikehold/bygg. Fremdeles ikke alt på plass, dørene fungerer ennå ikke. Det er også fremdeles problemer med lyden, selv om de har vært her fra firmaet og fikset. 
·       Det søkes om ekstratilskudd fra OKB til byggeutgiftene


             SAUL vil gjerne gjøre dugnadsarbeid på Stella Maris, og vil bli innkalt  
            når det er behov.
          19.-21.9 kommer p. Khiem for å holde retrett for ungdommene.        
            Det blir Barneleir Sør på Stella Maris, det må reklameres i  
           menigheten. Brosjyre skal deles ut i katekesen.  
        
17.mai. Samme opplegg som i fjor. Påmeldingslister er hengt   
          opp. Luan tar på seg ansvaret for arrangementet, men trenger hjelp.  
          
 Internasjonal dag.  Saken er under kontroll. Dette blir søndag 24 august, 
          med samme opplegg som tidligere.

Menighetsrådsvalg avholdes 31.5-1.6 og 7.- 8.6.  Valgkomiteens forslag 
        henges opp og publseres i menighetsblad og på blogg.

  St.Ansgarnytt forventes å komme ut med nytt nummer i løpet av siste uke 
        i mai.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar